راهنمای انتخاب صحیح کابل

با توجه به اینکه امروزه استفاده از دستگاههای صنعتی روز به روز بیشتر خواهد شد ، به همین دلیل استفاده از ابزار و لوازم در جهت حفظ سلامت و ایمنی انسان ها از نکات بسیار مهم می باشد . یکی از این لوازم کابل برق می باشد .

کابل برق را با توجه به نوع کار ( خانگی یا صنعتی و یا کم کار و دائم کاری ) و همچنین نوع دستگاه مصرفی انتخاب می کنند . ما در این بخش به شاخص های اصلی انتخاب کابل می پردازیم .

جدول انتخاب صحیح کابل برق

جدول انتخاب صحیح کابل
مقطع سیم (کابل) بر حسب میلی متر مربع سیم های  عایق دار حداکثر 3 سیم در لوله کابل هایی با روکش PVC سیم های هوایی
0.75 4 آمپر 6 آمپر 10 آمپر
1 6 آمپر 10 آمپر 15 آمپر
1.5 10 آمپر 15 آمپر 20 آمپر
2.5 15 آمپر 20 آمپر 25 آمپر
4 20 آمپر 25 آمپر 35 آمپر
6 25 آمپر 35 آمپر 50 آمپر
10 35 آمپر 50 آمپر 60 آمپر
16 50 آمپر 60 آمپر 80 آمپر
25 60 آمپر 80 آمپر 100 آمپر
35 80 آمپر 100 آمپر 125 آمپر
50 100 آمپر 125 آمپر 160 آمپر
70 ندارد 160 آمپر 200 آمپر
95 ندارد 200 آمپر 225 آمپر
120 ندارد 225 آمپر 260 آمپر
150 ندارد 260 آمپر 300 آمپر
185 ندارد 300 آمپر 350 آمپر
240 ندارد 350 آمپر 430 آمپر
300 ندارد 430 آمپر 500 آمپر

لازم به توضیح می باشد که مقادیر بالا به صورت فرضی می باشد و در عملکرد دستگاهها با یکدیگر متفاوت عمل خواهد کرد .

گردآورنده :واحد مهندسی مزرعه نیاک