الکتروموتور الکتروژن /  دینام الکتروژن / دینام کولری الکتروژن  / موتورکولر الکتروژن

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور تکفاز الکتروژن 3000 دور )

  الکتروموتور الکتروژن 3000 دور تکفاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب (HP)
دور موتور Frame Size جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
34180 0.18 0.25 2820 63 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
34250 0.25
0.33
2830
63 M
آلومينيوم
موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
35370 0.37
0.5
2740
71 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
35550 0.55
0.75
2800 71 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
37750 0.75
1
2855
80 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
37110 1.1
1.5
2845
80 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور
تماس
39150 1.5 2 2860 90 S
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
39220 2.2 3 2880 90 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
42030 3 4 2890 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
45040 4 5.5 2905 112 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز3000 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور تکفاز الکتروژن 1500 دور )

  الکتروموتور الکتروژن 1500 دور تکفاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب (HP)
دور موتور Frame Size جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
41120 0.12 0.16 1350 63 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
41180 0.18
0.25
1350
63 M
آلومينيوم
موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
36250 0.25
0.33
1350
71 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
36370 0.37
0.5
1370 71 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
38550 0.55
0.75
1395
80 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
38750 0.75
1
1395
80 M
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور
تماس
40110 1.1 1.5 1415 90 S
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
40150 1.5 2 1420 90 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
43220 2.2 3 1420 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
43030 3 4 1420 112 L
آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
46040 4 5.5 1440 112 L آلومينيوم موتور الکتروژن تکفاز1500 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 3000 دور سری IE1)

  الکتروموتور الکتروژن 3000 دور سه فاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب (HP)
دور موتور Frame Size جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
34183 0.18 0.25 2820 63 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
34253 0.25
0.33
2830
63
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
35373 0.37
0.5
2740
71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
35553 0.55
0.75
2800 71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
37753 0.75
1
2855
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
37113 1.1
1.5
2845
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور
تماس
39153 1.5 2 2860 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
39223 2.2 3 2880 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
42035 3 4 2890 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
45045 4 5.5 2905 112 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
48555 5.5 7.5 2925 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
48755 7.5 10 2930 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51115 11 15 2940 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51155 15 20 2940 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51185 18.5 25 2940 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور سری IE1)

  الکتروموتور الکتروژن 1500 دور سه فاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور
کیلووات(KW)
اسب(HP)
دور موتور
اندازه فریم
جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
41123 0.12 0 1350 63 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
41183 0.18
0
1350
63
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
36253 0.25
0
1350
71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
36373 0.37
0
1370 71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
38553 0.55
0
1395
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
38753 0.75
1
1395
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور
تماس
40113 1.1 1.5 1415 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
40153 1.5 2 1420 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
43225 2.2 3 1420 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
43035 3 4 1420 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
46045 4 5.5 1440 112 M
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
49555 5.5 7.5 1455 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
49755 7.5 10 1455 132 آلومینیوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
52115 11 15 1460 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
52155 15 20 1460 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور سری IE1)

  الکتروموتور الکتروژن 1000 دور سه فاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب(HP) دور موتور
اندازه فریم
 جنس بدنه
توضیحات
قیمت(ریال)
41904 0.09 0.12 850 63 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
36184 0.18
0.25
850
71
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
36255 0.25
0.33
860
71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
38374 0.37
0.5
920 80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
38554 0.55
0.75
910
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
40754 0.75
1
915
90
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور
تماس
40115 1.1 1.5
915 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
44155 1.5 2
925 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
47225 2.2 3
940 112 M
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50035 3 4
950 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50045 4 5.5
950 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50555 5.5 7.5
950 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
53755 7.5 10
960 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
53115 11 15
960 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 750 دور سری IE1)

  الکتروموتور الکتروژن 750 دور سه فاز با استاندارد IE 1
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب(HP) دور موتور اندازه فریم جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
36905 0.09 0.12 630 71 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
36125 0.12
0.16
645
71
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
38185 0.18
0.25
675
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
38255 0.25
0.33
685 80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
40375 0.37
0.5
675
90
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
40555 0.55
0.75
675
90
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور
تماس
47755 0.75 1
680 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
47115 1.1 1.5
680 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
47155 1.5 2
705 112 M
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
50227 2.2 3
700 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
50037 3 4
700 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
53045 4 5.5
715 160 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
53555 5.5 7.5
710 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
53755 7.5 10
715 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز750 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)


لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 3000 دور سری IE2)

  الکتروموتور الکتروژن 3000 دور سه فاز با استاندارد IE 2
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب (HP)
دور موتور Frame Size جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
34184 0.18 0.25 2840 63 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
34254 0.25
0.33
2830
63
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
35374 0.37
0.5
2840
71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
35554 0.55
0.75
2835 71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
37754 0.75
1
2870
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
37114 1.1
1.5
2860
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور
تماس
39154 1.5 2 2890 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
39224 2.2 3 2890 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
42034 3 4 2890 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
45044 4 5.5 2905 112 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
48554 5.5 7.5 2930 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
48754 7.5 10 2930 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51114 11 15 2945 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51154 15 20 2945 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
51184 18.5 25 2940 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز3000 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1500 دور سری IE2)

  الکتروموتور الکتروژن 1500 دور سه فاز با استاندارد IE 2
تیپ موتور
کیلووات(KW)
اسب(HP)
دور موتور
اندازه فریم
جنس بدنه
توضیحات قیمت(ریال)
41124 0.12 0 1395 63 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
41184 0.18
0
1340
63
آلومينيوم
موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
36254 0.25
0
1410
71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
36374 0.37
0
1385 71
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
38554 0.55
0
1410
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
38754 0.75
1
1400
80
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور
تماس
40114 1.1 1.5 1440 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
40154 1.5 2 1440 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
43224 2.2 3 1435 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
43034 3 4 1435 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
46044 4 5.5 1440 112 M
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
49554 5.5 7.5 1455 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
49754 7.5 10 1455 132 آلومینیوم موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
52114 11 15 1460 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
52154 15 20 1460 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1500 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)

لیست الکتروموتور الکتروژن ( الکتروموتور سه فاز الکتروژن 1000 دور سری IE2)

  الکتروموتور الکتروژن 1000 دور سه فاز با استاندارد IE 2
تیپ موتور کیلووات(KW) اسب(HP) دور موتور
اندازه فریم
 جنس بدنه
توضیحات
قیمت(ریال)
40755 0.75
1
925
90
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور
تماس
40116 1.1 1.5
940 90 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
44154 1.5 2
950 100 L
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
47224 2.2 3
955 112 M
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50034 3 4
950 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50044 4 5.5
950 132
آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
50554 5.5 7.5
960 132 آلومينيوم موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
53754 7.5 10
965 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
53114 11 15
960 160 چدن موتور الکتروژن سه فاز1000 دور تماس
توضیحات :

♦*قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤)