سمپاش زنبه ای ( سمپاش موتوری بدون مخزن )

لیست قیمت انواع سمپاش زنبه ای 

سمپاش زنبه ای ,سمپاش بنزینی زنبه ای , سمپاش بدون مخزن موتوری,سمپاش زنبه ای روبین،سمپاش زنبه ای هوندا،سمپاش زنبه ای لوشانگ

نامهای عمومی : سمپاش زنبه ای برقی / سمپاش بنزینی زنبه ای / سمپاش زنبه ای بنزینی / سمپاش موتوری بدون مخزن

لیست قیمت و مشخصات انواع سمپاش زنبه ای موتوری / برقی
مدل  شرح دستگاه تصویر اطلاعات بیشتر قیمت (ریال)
SAZ-1L1 سمپاش زنبه ای با موتور روبین EY20 ژاپنی بنزینی و پمپ لو شانگ LS-30 و شاسی آهنی  و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 30 بار فشار مدل SAZ-1L1
تماس بگیرید
SAZ-1L2
سمپاش زنبه ای با موتور روبین EY20 بنزینی و پمپ لو شانگ LS-50 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش 100زنبه ای 50 بارفشار مدل SAZ-1L2
تماس بگیرید
SAZ-1L3
سمپاش زنبه ای با موتور روبین EY20 بنزینی و پمپ RhinoPower RP35 وآهنی ولانس و45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 35 بار فشار  مدل SAZ-1L3
تماس بگیرید
SAZ-1L4
سمپاش زنبه ای با موتورروبین EY20 بنزینی و پمپ چینی NGF Pumpوشاسی آهنی ولانس و45متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 45 بار فشار  مدل SAZ-1L4
ناموجود
SAZ-2L1 سمپاش زنبه ای با موتور هوندا GX160 بنزینی و پمپ لو شانگ LS-30 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای30 بار فشار مدل SAZ-2L1
تماس بگیرید
SAZ-2L2 سمپاش زنبه ای با موتور هوندا GX160 بنزینی و پمپ لو شانگ LS-50 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 50 بار فشار مدلSAZ-2L2
تماس بگیرید
SAZ-2L3 سمپاش زنبه ای با موتورهونداGX160بنزینی و پمپ Rhino Power RP35 وشاسی آهنی ولانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 35 بار فشار  مدل SAZ-2L3
تماس بگیرید
SAZ-2L4 سمپاش زنبه ای با موتور هوندا GX160 بنزینی و پمپ چینی NGF Pump و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 45 بار فشار  مدل SAZ-2L4
ناموجود
SAZ-3L1 سمپاش زنبه ای با موتور کاوازاکی  بنزینی و پمپ لو شانگ LS-30 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 30 بار فشار  مدل SAZ-3L1
تماس بگیرید
SAZ-3L2 سمپاش زنبه ای با موتور کاوازاکی  بنزینی و پمپ لو شانگ LS-50 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 50 بار فشار  مدل SAZ-3L2
تماس بگیرید
SAZ-3L3 سمپاش زنبه ای باموتورکاوازاکی بنزینی وپمپ RhinoPower RP35و شاسی آهنی ولانس و45متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 45 بار فشار مدل SAZ-3L3
تماس بگیرید
SAZ-4L1 سمپاش زنبه ای با موتور چینی Stream/komax بنزینی و پمپ لوشانگ LS-30 و شاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 30 بار فشار مدل SAZ-4L1
تماس بگیرید
SAZ-4L2 سمپاش زنبه ای با موتور چینی Stream/komax بنزینی و پمپ لوشانگ LS-50وشاسی آهنی و لانس و 45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 50 بار فشارمدل SAZ-4L2
تماس بگیرید
SAZ-4L3 سمپاش زنبه ای با موتور چینی Stream/komax بنزینی وپمپ رینهو پاورRP35 و شاسی آهنی و لانس و 45 مترشیلنگ
سمپاش زنبه ای 35 بار فشار  مدل SAZ-4L3
تماس بگیرید
SAZ-4L4 سمپاش زنبه ای با موتورچینی Stream/komax بنزینی و پمپ چینی NGF Pump و شاسی آهنی و لانس و  45 متر شیلنگ
سمپاش زنبه ای 45 بار فشار  مدل SAZ-4L4
ناموجود
SAZGold سمپاش زنبه ای با موتور Kohler یاHonda  بنزینی و پمپ ایتالیایی و شاسی آهنی حرفه ای و لانس و  45 متر شیلنگ ایتالیایی
سمپاش زنبه ای40 بار فشار  مدل SAZGold
سفارشی تعداد
جهت دریافت اطلاعات کامل سمپاشهای زنبه ای بر روی مدل هر دستگاه کلیک نمائید

لازم به توضیح می باشد سمپاش زنبه ای SAZ Gold فقط جهت سفارش مشتری بصورت تعدادی طراحی و تولید می گردد