جهت مشاهده قیمت مخزن ایستاده کمپرسور و مخزن خوابیده کمپرسور کلیک کنید

 

فروش انواع مخازن کمپرسور هوا

 

مخزن پمپ باد 25 لیتری                               مخزن پمپ باد 150 لیتری                              مخزن پمپ باد 350 لیتری

مخزن پمپ باد 50 لیتری                               مخزن پمپ باد 200 لیتری                              مخزن پمپ باد 500 لیتری

مخزن پمپ باد 80 لیتری                               مخزن پمپ باد 250 لیتری                              مخزن پمپ باد 750 لیتری

مخزن پمپ باد 100 لیتری                            مخزن پمپ باد 300 لیتری                              مخزن پمپ باد 1000 لیتری

ایران کمپرسور تولید کننده مخزن کمپرسور هوا