الکترو پمپ ها

الکترو پمپ پنتاکس خانگی - پمپ داخل واحد - پمپ تک واحدی - پمپ نیم اسب - پمپ یک اسب

الکترو پمپ های مصارف خانگیی

 Pentax water pump Italy PM & CAM/CM & AP & CAB/CR Series
مدل پمپ نوع پمپ قدرت(Hp) ارتفاع(m) آبدهی(m³/h)  دهانه (Inch) قیمت ( ریال )
 ورودی خروجی
PM45 پنتاکس نیم اسب 0.5 35 2.4 ”1 ”1 1،870،000
PM80  یک اسب ارتفاع بالا تکفاز 1 61 3 ”1 ”1 2،650،000
CAM100/00 یک اسب جتی تکفاز 1 47 3.6 ”1 ”1 3،895،000
INOX 100 نیم اسب جتی استیل 1 43 3 ”1 ”1 4،700،000
CM50/00 بشقابی تکفاز پروانه نوریل 0.5
21.5 5.4 ”1 ”1 2،600،000
CM100/00 بشقابی تکفاز پروانه نوریل 1 33 6.3 ”1 ”1 3،550،000
CM100/01 بشقابی تکفاز پروانه برنجی 1 33 6.3 ”1 ”1 3،900،000
CM160/01 بشقابی تکفاز پروانه برنجی 1.5 40.5 6.3 ”1 ”1 7،020،000
CM210/01 بشقابی تکفاز 2.2 50.5 7.2 ”1 ”1 7،130،000
CMT100/00 بشقابی سه فاز 1 33 6.3 ”1 ”1 4،020،000
CMT160/01 بشقابی سه فاز 1.5 40.5 6.3 ”1 ”1 6،970،000
CMT210/01 بشقابی سه فاز 2.2 50.5 7.2 ”1 ”1 7،060،000
CMT310/01 بشقابی سه فاز 3 58.5 8.4 ”1 ”1 7،200،000
CMT400 بشقابی سه فاز 4 46.5 15 ”2 1 ¼” 13،419،000
CMT550 بشقابی سه فاز 5.5 56.1 18 ”2 1 ¼” 14،620،000
AP100/00 دولول تکفاز 1 40 2.1 1 ¼” 1” 4،700،000
AP200/00 دولول تکفاز 2.2 50 3.6 1 ¼” ”1 8،550،000
CAB150/00 کله گلابی تکفاز 1.5 60 5.4 1 ½” ”1 8،590،000
CAB200/00 کله گلابی تکفاز 2.2 61 7.2 1 ½” ”1 8،690،000
CAB300/01 کله گلابی تکفاز 3 64 8.4 1 ½” ”1 9،510،000
CABT200/00 کله گلابی سه فاز 2.2 61 7.2 1 ½” ”1 8،590،000
CR100/00 پنچ به چهار تکفاز 1 20 16.8 1 ½” 1 ¼” 4،250،000
MD100 سوپاپ سر خود تکفاز 1 53 2.7 ”1 ”1 4،370،000

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (١٠ دي ١٣٩٤ )

الکترو پمپ های مصارف نیمه صنعتی

 Pentax Italy CH & CS Series
مدل پمپ نوع پمپ قدرت(Hp) ارتفاع(m) آبدهی(m³/h)  دهانه(Inch)
قیمت ( ریال )
ورودی خروجی
CH 150 1.5 اسب ارتفاع بالا تکفاز 1.5 24.5 30 ”2 2 7،300،000
CH 200  2 اسب ارتفاع بالا تکفاز 2 28 30 2 2 8،260،000
CH 300 3 اسب ارتفاع بالا تکفاز 3 33.5 30 2 2 12،600،000
CHT 200 2 اسب ارتفاع بالا سه فاز
2 28 30 2 2 7،200،000
CHT 300 3 اسب ارتفاع بالا سه فاز 3
33.5 30 2 2 8،050،000
CHT 400 4 اسب ارتفاع بالا سه فاز 4 31.8 42 3 2 14،000،000
CHT 550 5.5 اسب ارتفاع بالا سه فاز 5.5 37 42 3 2 15،420،000
CS100/2 دو اینچ 1 اسب تکفاز
1 12.6 18 2 2 4،670،000
CS150/2 دو اینچ 1.5 اسب تکفاز 1.5 12.3 48 2 2 6،120،000
CSB100/2 دو اینچ 1 اسب تکفاز 1 17.5 18 2 2 5،920،000
CSB150/2 دو اینچ 1.5 اسب تکفاز 1.5 21.5 24 2 2 6،050،000
CS200/2 دو اینچ 2 اسب تکفاز 2 13.8 54 2 2 6،460،000
CS200/3 سه اینچ 2 اسب تکفاز 2 14.2 54 3 3 10،170،000
CS300/3 سه اینچ 3 اسب تکفاز 3 17.5 60 3 3 10،890،000
CS450/4 چهاراینچ 4.5 اسب تکفاز 4.5 13.5 96 4 4 12،840،000
CST150/2 دو اینچ 1.5 اسب سه فاز 1.5 12.3 48 2 2 5،970،000
CST200/2 دو اینچ 2 اسب سه فاز 2 13.8 54 2 2 6،000،000
CST200/3 سه اینچ 2 اسب سه فاز 2 14.2 54 3 3 10،170،000
CST300/3 سه اینچ 3 اسب سه فاز 3 17.5 60 3 3 10،340،000
CST400/3 سه اینچ 4 اسب سه فاز 4 21.5 72 3 3 10،760،000
CST450/4 چهار اینچ 4 اسب سه فاز 4 13.5 96 4 4 12،050،000
CST550/4 چهار اینچ 5.5 اسب سه فاز 5.5 17 96 4 4 12،410،000

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (١٠ دي ١٣٩٤ )

الکترو پمپ های مصارف نیمه صنعتی

 Pentax Italy MB & CB Series
مدل پمپ نوع پمپ قدرت(Hp) حداکثرارتفاع(m) حداکثرآبدهی(m³/h) دهانه(Inch) قیمت (ریال )
ورودی خروجی
MB150/00 دو پروانه تکفاز 1.5 39.5 9 ½ 1 ¼ 1 7،050،000
MB200/00  دو پروانه تکفاز 2.2 43 9 ½ 1 ¼ 1 7،120،000
MBT300/00  دو پروانه سه فاز 3 49 12 ½ 1 ¼ 1 6،950،000
CB100/00  دو پروانه تکفاز(نوریل)
1 42 4.5 1 1 5،120،000
CB100/01  دو پروانه تکفاز(برنجی) 1
42 4.5 1 1 5،600،000
CB160/00 دو پروانه تکفاز(نوریل) 1.5 53 6 ¼ 1 1 6،970،000
CB160/01 دو پروانه تکفاز(برنجی) 1.5 53 6 ¼ 1 1 7،739،000
CB210/00 دو پروانه تکفاز(نوریل) 2 58 7.5 ¼ 1 1 7،780،000
CB210/01 دو پروانه تکفاز(برنجی) 2 58 7.5 ¼ 1 1 8،550،000
CB400/00 دو پروانه تکفاز(نوریل) 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 15،000،000
CB400/01 دو پروانه تکفاز(برنجی) 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 16،320،000
CBT100/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 1 42 4.5 1 1 5،630،000
CBT160/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 1.5 53 6 ¼ 1 1 6،880،000
CBT160/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 1.5 53 6 ¼ 1 1 7،520،000
CBT210/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 2 58 7.5 ¼ 1 1 7،450،000
CBT210/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 2 58 7.5 ¼ 1 1 8،210،000
CBT310/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 3 64 9 ¼ 1 1 7،600،000
CBT310/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 3 64 9 ¼ 1 1 8،360،000
CBT400/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 14،060،000
CBT400/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 4 66.9 12 ½ 1 ¼ 1 15،340،000
CBT600/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 5.5 78.7 12 ½ 1 ¼ 1 14،616،000
CBT600/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 5.5 78.7 12 ½ 1 ¼ 1 15،900،000
CBT750/00 دو پروانه سه فاز(نوریل) 7.5 90 15 ½ 1 ¼ 1 19،080،000
CBT750/01 دو پروانه سه فاز(برنجی) 7.5 90 15 ½ 1 ¼ 1 20،280،000
CBT800 دو پروانه سه فاز 7.5 77 30 ”2 ¼ 1 27،980،000
CBT1000 دو پروانه سه فاز 10 86.4 30 2 ¼ 1 28،670،000
CBT1250 دو پروانه سه فاز 12.5 93.6 30 2 ¼ 1 32،070،000
CBT1500 دو پروانه سه فاز 15 98.7 36 2 ¼ 1 33،500،000

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (١٠ دي ١٣٩٤ )


الکترو پمپ دوو با یکسال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش


DAEWOO ElectroPump / پمپ آب دوو
مدل پمپ
نوع پمپ
قدرت(Hp)
ارتفاع(m)
آبدهی(L/Min)
دهانه(Inch) قیمت (ریال)
ورودی خروجی
DAEQB60
نیم اسب تکفاز (تک واحد) 0.5 30 30 ”1 ”1 0
DAECPM158 یک اسب بشقابی تکفاز 1 34 120 ”1 ”1 0
DAEJET100S  یک اسب جتی تکفاز 1
42 4.5 ”1 ”1 0
توضیحات : پمپ آب دوو ساخته شده از بهترین مواد و همچنین سیم پیچی تمام مس و زغال سرامیکی جهت آبیاری و استفاده در ساختمان ها و مصارف کشاورزی طراحی و تولید گردیده است.

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد (١٠ دي ١٣٩٤ )


 

پمپ پنتاکس خانگی ، پمپ پنتاکس داخل واحد ، پمپ پنتاکس کوچک، پمپ پنتاکس گارانتی دار ، پمپ پنتاکس اصلی، پمپ آب خانگی، پمپ آب داخل واحد، پمپ آب آپارتمان،پمپ آب داخل آپارتمان ، پمپ تک واحدی ، پمپ دو واحدی